Przyroda

Warto na Ziemi Biskupieckiej zbłądzić z głównych dróg na mniej utarte szlaki by zobaczyć wręcz bajkowe i niepowtarzalne piękno dziewiczej natury. Warto nacieszyć oko zieleniom pagórów odbitych w tafli jezior czy widokiem stada żurawi żerującego na pobliskim polu. Tu wszystko ma swój niepowtarzalny smak.

Środowisko przyrodnicze Gminy Biskupiec

Zarówno miasto jak i gmina Biskupiec położone są w regionie szczególnie atrakcyjnym przyrodniczo o czym świadczy wiele czynników. 

Czytaj więcej...

Położenie geograficzne Gminy Biskupiec

Gmina Biskupiec leży na terenie Polski północno-wschodniej, w centralnej części województwa warmińsko – mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego.

Czytaj więcej...

Sieć hydrogaficzna

Obszar Gminy Biskupiec ma charakter wododziałowy. Znaczna jej część położona jest w dorzeczu Pregoły, a jedynie niewielkie fragmenty w południowo-wschodniej części położone są w dorzeczu Wisły.  Sieć hydrograficzna gminy jest dobrze rozwinięta - pod wodami znajduje się 1800 ha gruntów.

Czytaj więcej...

Rzeki w Gminie Biskupiec

Cechą charakterystyczną sieci rzecznej wykształconej na terenie Gminy Biskupiec jest jej młody wiek. System rzeczny ukształtował się dopiero w holocenie po wycofaniu lądolodu.

Czytaj więcej...

Lasy w Gminie Biskupiec

Lasy na terenie Miasta i Gminy Biskupiec zajmują obszar  ok. 8 tysięcy ha, a lesistość wynosi ok. 27 % czyli stanowi wartość niższą niż lesistość województwa warmińsko-mazurskiego (30%).

Czytaj więcej...

Niebieskie żaby w Gminie Biskupiec

Chodź może się to wydawać niemożliwym, to na łąkach w okolicach Biskupca bywa niebiesko. Jednakże nie za sprawą wiosennej i letniej roślinności. Zjawisko to występuje w związku ze zmianą koloru samców żab moczarowych (Rana arvalis), które pozostają pod ochroną. Na kilka dni w okresie godów samiec, żeby przypodobać się potencjalnym partnerkom, zmienia ubarwienie swojej skóry na intensywnie niebieskie. Pod tym względem jest wśród płazów gatunkiem wyjątkowym.Bogata w zwarte kompleksy leśne jest część północna i północno – wschodnia gminy, w otoczeniu jeziora Dadaj, Korek, Białe i Golek , centralna część na północ od miasta Biskupiec oraz południowa części gminy pomiędzy Rudziskami, a Kobułtami. Pozostałe lasy cechuje znaczne rozproszenie stosunkowo niedużych powierzchni leśnych.